Visie op zorg

Visie op zorg van Stichting Steengoed

Wonen

Thuis gevoel hebben; eigen plekje waar bewoner zich veilig voelt en mag deelnemen aan de gezamenlijke momenten maar hiertoe niet verplicht wordt. De sfeer in de gezamenlijke ruimten/momenten dienen uitnodigend te zijn zodat de drempel laag is. Voorkomen van negatieve groepsvorming/buitensluiting. Inrichting belangrijk; geen instellingsgevoel.

Begeleiding

Een goed begeleidingsklimaat/wijze is zo ingericht dat de bewoners respectvol en op een volwassen manier worden aangesproken op hun haalbare niveau. Hiervoor is nodig goede communicatie, tussen bewoners en begeleiding maar zeker ook transparante communicatie naar en met de ouders.

Leidraad voor bewoners hierin:
Alles wat je zelf kunt zelf doen.
Alles wat je kunt leren ga je leren.
Wat je niet kunt, daar krijg je hulp bij.

Interesse tonen in individuele vrije tijdbesteding.
Gezamenlijke activiteiten zowel binnenshuis als buitenshuis organiseren en stimuleren zonder druk.

Bewoners

De bewoners moeten centraal staan in alle overwegingen die wij voor ze nemen. En ze moeten zeker meepraten over hun eigen (t)huis.
Alles wat je zelf kunt zelf doen.
Alles wat je kunt leren ga je leren.
Wat je niet kunt, daar krijg je hulp bij.

Dagbesteding/arbeid
Het streven is dat iedere bewoner dagbesteding of een baan heeft. Dit is belangrijk voor de structuur, maar zeker ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook is het voor de groep belangrijk om elkaar te stimuleren en met elkaar over het werk of dagbesteding te kunnen praten. Dit schept een band. De werkgroep wil geen minimaal aantal uren of dagen aan de dagbesteding verbinden, maar wil wel benadrukken dat zij het –gelet op bovenstaande – belangrijk vindt dat gestreefd wordt naar het voor iedere bewoner maximaal haalbare.

Rol/positie van bewoners, Inspraak toekomstige huis
• De bewoners dienen behandeld te worden als een volwassenen.
• De bewoners staan op 1. Zij staan centraal. Zij moeten zeggenschap hebben binnen hun mogelijkheden en grenzen.
• Bewoners moeten binnen hun eigen mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk functioneren en gestimuleerd worden om te groeien.
• Het uitgangspunt is dat de bewoners op zichzelf wonen met ieder een eigen persoonlijk plan. Zij hebben een eigen zelfstandig appartement.

De rol /positie van de bewoners is onder te verdelen in twee delen, zijnde het gehele wooninitiatief en zijn/haar eigen persoonlijk plan. Samen met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) meepraten/meedenken/meebeslissen over afspraken die in het persoonlijk plan worden opgenomen. Bewoners ook directe betrokkenheid in hun aandeel is de groepsvorming en de eigen woonomgeving; laten mee denken, praten en beslissen.

Ouders (en vrijwilligers)

Zorg en begeleiding
Vanuit inzicht eigen kind de spreekbuis zijn zodat betrouwbare individuele zorg is gewaarborgd. En in samenspraak met de andere ouders tot een gezamenlijk geheel komen voor de groepsvorming, realiserend dat er in dat traject compromissen moeten worden gedaan.

Ouders weer meer ouder zijn dan voorheen waarin de rol als verzorger ook mede boven aan stond. Meer kunnen loslaten in goed overleg met de zorgverlener samen werken aan goede begeleiding kind. Dit kan ook het positieve effect hebben dat het kind (nog) zelfstandiger wordt omdat er meer uitdaging wordt geboden.

De woning is van de bewoners, de zorgverleners en de ouders zijn te gast.

Ouders moeten leren loslaten en hun kind, zover mogelijk, al praktisch ook voorbereiden op zo zelfstandig mogelijk wonen door al taken thuis (te laten) oefenen.

Op het individuele zorgplan; driehoek; betrokken zijn d.m.v. evaluaties. Signalen van ouders moeten serieus worden opgepakt; maar naar mate de toekomst vordert ook die van de persoonlijk begeleider; die gaat uiteindelijk het kind goed doorgronden en ziet de ontwikkelingen.

Overig

Er zijn tijdens vergaderingen meerdere onderwerpen nog besproken. Deze zijn genoteerd en in een bijlage bij de visie naar het bestuur gestuurd met het advies deze door te zetten naar de (toekomstige) werkgroepen waar ze thuis horen. Deze onderwerpen bevinden zich op het vlak van nog uit te werken.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Steengoed in haar vergadering van 30 november 2020.